VIDEO 20. Feb 20

แถลงข่าวความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563