VIDEO 5. Dec 19

สรุปการประชุมแผนการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกเชียงใหม่-ดอยสุเทพ 6-8 พ.ย.2562

การประชุมจัดทำแผนการจัดการแหล่งมรดก และประชาพิจารณ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็นและสื่อสารสร้างการรับรู้ในเรื่องความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก โดยการประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 วัน วันที่ 6 พ.ย. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 7 พ.ย. กลุ่มเอกชน และวันที่ 8 พ.ย. กลุ่มประชาชนและแกนนำพระสงฆ์

ที่ประชุมทั้ง 3 วันให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่น่าสนใจในหลายประเด็น อาทิ การสนับสนุนให้มีการจัดทำ Master Plan (แผนแม่บทการจัดการ) สำหรับวัดล้านนา การศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขี้นจากการเป็นมรดกโลก และการเผยแพร่ความเข้าใจถึงคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่-ดอยสุเทพ ให้ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่มีความเข้าใจมากขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างกลไกและแผนการจัดการในระดับย่าน ชุมชน และพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดการขยับขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้สำหรับชาวเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ สามารถแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ และข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนการจัดการแหล่งมรดกเชียงใหม่-ดอยสุเทพ ได้ที่ Facebook: มรดกเชียงใหม่ https://www.facebook.com/chiangmaitoworldheritage/