เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

พื้นที่ยืนเสนอแหล่งมรดกเชียงใหม่ และ แหล่งอ้างอิง

Sites

พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ (Property) พื้นที่กันชน (Buffer Zone) และแหล่งมรดกสำคัญ ข้อมูลจากเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก 

จากการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์ งานสถาปัตยกรรม และศิลปะล้านนา คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ได้ข้อสรุปข้อเสนอกำหนดขอบเขต ‘พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ (Property) พื้นที่กันชน (Buffer Zone) และแหล่งมรดกสำคัญที่แสดงออกถึงคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล และคุณค่าด้านประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (Attributes)’ นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเมืองเชียงใหม่เมืองสู่มรดกโลก (Chiang Mai’s Nomination Dossier) ดังนี้

พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ (Property)
พื้นที่เมืองเชียงใหม่ชั้นใน-ชั้นนอก – เวียงสวนดอก – พื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย – เวียงเจ็ดลิน และถนนสุเทพเชื่อมโยงเวียงสู่ดอยสุเทพ รวมพื้นที่ทั้งหมด 18.03 ตร.กม.
พิจารณาและสร้างขอบเขตพื้นที่แหล่งมรดกตามประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ปี พ.ศ.2553 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับขอบเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2556 และเส้นทางเดินขึ้นดอยสุเทพ (เส้นทางจาริกแสวงบุญในอดีต และเส้นทางปัจจุบัน) รวมกับขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ และแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

พื้นกันชน (Buffer Zone)
พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่รอบเมืองเก่าเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 183.12 ตร.กม. พิจารณาและสร้างขอบเขตตั้งแต่พื้นที่กันชนตามแนวเขตอุทยานแห่งดอยสุเทพ-ปุย เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2556 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-วงแหวนรอบที่ 1)

แหล่งมรดกสำคัญแสดงออกถึงคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล และคุณค่าด้านประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จำนวน 60 แหล่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มแหล่งมรดกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะสถาปัตยกรรม

2. กลุ่มแหล่งมรดกศาสนสถานและแหล่งโบราณคดีที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ล้านนา

3.กลุ่มแหล่งมรดกที่แสดงออกถึงคุณค่าด้านการวางผังเมือง

4.กลุ่มแหล่งมรดกในพื้นที่กันชนที่แสดงออกถึงความเชื่อมโยงต่อประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

พิจารณาคุณค่าของแหล่งมรดกตามแนวคิดคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ของแหล่งมรดกเชียงใหม่ 3 คุณค่า ได้แก่ 

คุณค่าด้านผังเมือง : ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ผ่านการวางผังเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไต ที่ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้น

คุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณี : เป็นเอกลักษณ์ หรือของแท้ดั้งเดิม ผ่านพิธีกรรมในการดูแลรักษาเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย (อินทขีล เดินขึ้นดอยสุเทพ สืบชะตาเมือง) และยังคงดำเนินมาจนปัจจุบัน

คุณค่าด้านศิลปะสถาปัตยกรรม : สิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของพัฒนาการด้านวัฒนธรรม ผ่านงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในช่วงยุคทองของล้านนา


ซึ่งทั้ง 3 คุณค่าสอดคล้องกับ เกณฑ์สำหรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การ UNESCO ข้อที่ 2, 3 และ 4