My World 25. Oct 19

Transitional Property

บางครั้ง…แหล่งมรดกโลกนั้นไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะอาณาเขตในอดีตนั้นหาได้เป็นเช่นทุกวันนี้ ความร่วมมือระหว่างชาติต่างๆ กลับยิ่งทำให้ความโดดเด่นในระดับสากลตกทอดเป็นมรดกทรงคุณค่าแด่มวลมนุษยชาติในอนาคต

Prehistoric Pile Dwellings around the Alps คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นด้านการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์วิธีการก่อสร้าง ขนบประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม ตลอดจนพัฒนาการทางสังคม ศิลปกรรม เทคโนโลยี ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยแบบเรือนยกพื้น (pile-dwelling หรือ stilt house) 111 แห่งโดยรอบเทือกเขาแอลป์ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ 6 ประเทศ คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีชุมชนเรือนยกพื้น 56 ใน 111 แห่ง เป็นชาติแรกที่นำเสนอเป็นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Swiss Tentative List) แล้วร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านจัดทำแฟ้มข้อมูลเสนอชื่อจนได้รับการจดทะเบียนในปี ค.ศ. 2011

ชุมชนเรือนยกพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยรอบเทือกเขาแอลป์นี้ พบการตั้งถิ่นฐานตามริมฝั่งแม่น้ำ ทะเลสาบ ชายเลนในราว 5,000-500 ปีก่อนคริสตกาล มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบเรือนยกพื้นร่วมพันแห่ง แต่ 111 แห่งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้คัดเลือกว่าทรงคุณค่าสากลและครบถ้วนสมบูรณ์ หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง หรือจมอยู่ใต้น้ำ ทำให้องค์ประกอบทางอินทรีย์อย่างไม้ ผ้า หรือพืช ยังคงสภาพเดิมไว้ แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เป็นสังคมเกษตรกรรม ดำรงชีพด้วยการทำไร่นา เลี้ยงสัตว์ รวมถึงกลเม็ดเทคนิคในการสร้างเรือนไม้ที่อยู่ยั้งจนทุกวันนี้

และความร่วมมือกันของทั้งหกชาติภายใต้กฎระเบียบที่ตั้งขึ้น ก็เป็นไปเพื่อปกปักรักษามรดกตกทอดนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป

เรื่อง: ปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน

* www.palafittes.org/en/

Photo

© Centre de RechercheArchéologique de la Vallée de l’Ain

© Regierungspräsidium Stuttgart; LandesamtfürDenkmalpflege; Gaienhofen-Hemmenhofen

© AmtfürStädtebau/Unterwasserarchäologie Zürich

© Laténium