My Heritage 31. Mar 20

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 29: ร่วม World Heritage Committee ครั้งแรก

-กรกฎาคม พ.ศ. 2560-

เมื่อวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คณะทำงานฯ จากเชียงใหม่ได้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนแหล่งมรดกที่ได้รับการพิจารณาอยู่ในบัญชีเบื้องต้น Tentative List ของยูเนสโก

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 (41st Session of the World Heritage Committee) มีคณะผู้แทนประเทศไทยประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) เป็นหัวหน้าคณะ และมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก (Tentative List) การพิจารณามรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย (List of World Heritage in Danger) การเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกแหล่งใหม่ งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์มรดกโลก ยุทธศาสตร์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่มีความเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค มีความสมดุล และมีความน่าเชื่อถือ (Global Strategy for a Representative, Balanced and Credible World Heritage List) การรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด (Periodic Report) และการเสนอปรับกรอบแนวทางการดำเนินงานมรดกโลก (Operational Guidelines)

โดยประเด็นที่สำคัญนอกเหนือจากการประกาศแหล่งมรดกโลกแหล่งใหม่ จำนวน 21 แหล่ง อาทิ ปราสาทสมโบร์ไพรกุกของกัมพูชา และเกาะโอกิโนชิมะของญี่ปุ่น ที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย โดยเห็นว่ารัฐภาคีควรเร่งดำเนินการให้หลุดออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย โดยประสานความร่วมมือกับนานาชาติในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนประเทศไทยมีวาระเข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการมรดกโลก 2 เรื่อง มีข้อสรุปการประชุม ดังนี้ (1) มีมติให้แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พะนครศรีอยุธยา ไม่จัดให้แหล่งมรดกโลกทั้ง 2 แห่งอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชื่นชมการดำเนินการของไทย ในการจัดทำมาตรการด้านต่างๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาคุณค่าความโดดเด่น อันเป็นสากล (OUV) ของแหล่งมรดกโลก (2) เห็นชอบการนำเสนอพระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรจุไว้ในในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

แม้รอบนี้เชียงใหม่ของเราจะมาในฐานะผู้สังเกตการณ์ แต่คณะทำงานก็ได้เก็บข้อมูลและเรียนรู้แนวทางการนำเสนอ กรอบการพิจารณา และระเบียบปฏิบัติอันหลากหลายของการพิจารณามรดกโลกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ซึ่งก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้า เชียงใหม่ของเราจะได้รับการประกาศจากคณะกรรมการยูเนสโกในฐานะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการบนเวทีการประชุมเช่นนี้บ้าง

ภาพถ่ายโดย https://www.bic.moe.go.th/