My Heritage 17. Feb 20

แผนที่แหล่งมรดกเชียงใหม่

พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ (Property) พื้นที่กันชน (Buffer Zone) และแหล่งมรดกสำคัญ ‘พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ (Property) พื้นที่กันชน (Buffer Zone) และแหล่งมรดกสำคัญที่แสดงออกถึงคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล และคุณค่าด้านประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (Attributes)’ นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเมืองเชียงใหม่เมืองสู่มรดกโลก (Chiang Mai’s Nomination Dossier) ดังนี้

พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ (Property)

พื้นที่เมืองเชียงใหม่ชั้นใน-ชั้นนอก – เวียงสวนดอก – พื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย – เวียงเจ็ดลิน และถนนสุเทพเชื่อมโยงเวียงสู่ดอยสุเทพ รวมพื้นที่ทั้งหมด 18.03 ตร.กม.พิจารณาและสร้างขอบเขตพื้นที่แหล่งมรดกตามประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ปี พ.ศ.2553 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับขอบเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2556 และเส้นทางเดินขึ้นดอยสุเทพ (เส้นทางจาริกแสวงบุญในอดีต และเส้นทางปัจจุบัน) รวมกับขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ และแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

พื้นกันชน (Buffer Zone)

พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่รอบเมืองเก่าเชียงใหม่ 183.12 ตร.กม.พิจารณาและสร้างขอบเขตตั้งแต่พื้นที่กันชนตามแนวเขตอุทยานแห่งดอยสุเทพ-ปุย เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2556 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-วงแหวนรอบที่ 1)

แหล่งมรดกเมืองเชียงใหม่ 

1) กลุ่มแหล่งมรดกที่มีความสำคัญในรูปสัณฐานและการวางผังเมืองเดิม

Significant Heritages on Historic Town Morphology and Planning

1 ประตูช้างเผือก = Chang Phueak Gate

2 ประตูท่าแพ = Tha Phae Gate 

3 ประตูเชียงใหม่ = Chiang Mai Gate  

4 ประตูสวนปรุง = Suan Prung Gate  

5 ประตูสวนดอก = Suan Dok Gate

6 แจ่งศรีภูมิ = Sri Phum Bastion 

7 แจ่งกะต้ำ = Katam Bastion

8 แจ่งกู่เฮือง = Ku Hueang Bastion  

9 แจ่งหัวริน = Hua Rin Bastion 

10 เสาอินทขีล ต้นยางและรูปปั้นยักษ์กุมภัณฑ์ = Inthakhin City Pillar, Historic Gum Tree and the  Kumphan Guardian spirit Statues

11 กำแพงชั้นในและคูเมือง = Inner old fortification and Moat 

12 คุ้มหลวงเวียงแก้ว = Khuang Luang Wiang Kaew

13 กำแพงเมืองชั้นนอก (กำแพงดิน) = Outer wall (Earthen Rampart) 

14 ป้อมหายยา = Hai Ya Fortress

15 คลองแม่ข่า = Mae Kha Canal 

16 ลำคูไหว = Khu Wai Creek 

17 แนวกำแพงดินและคูเวียงสวนดอก =  Earthen Rampart and Moat of Wiang Suan Dok

18 แนวกำแพงดินและคูเวียงเจ็ดลิน = Earthen Rampart and Moat of Wiang Chet Lin

2) กลุ่มศาสนสถานและแหล่งโบราณคดีที่สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา

Group of Religious Buildings and Archeological Sites reflecting Lanna Culture and Characteristics 

19 วัดสะดือเมือง (เจดีย์) = Wat Sadue Mueang (2 chedi)

20 วัดแสนเมืองมา (วัดหัวข่วง) (วิหาร เจดีย์) = Wat Saen Mueang Ma (Wat Hua Khuang) (wihan chedi) 

21 วัดดวงดี (วิหารจตุรมุข วิหาร คู่ อุโบสถ์) = Wat Duang Di (Greek-cross plan wihan, main wihan, ordination hall)

22 วัดพันเตา (วิหาร)= Wat Phan Tao (wihan)

23 วัดเชษฐา (เจดีย์) = Wat Chettha (chedi)

24 วัดช่างแต้ม (วิหาร) = Wat Chang Taem (wihan)

25 วัดพวกหงส์ (วิหาร เจดีย์) = Wat Phuak Hong (wihan and chedi)

26 วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วิหาร เจดีย์) = Wat Umong Maha Therachan (wihan cross vault chedi and chedi)

27 วัดทรายมูลเมือง (กุฏิขนาดใหญ่) = Wat Sai Mun Mueang (monastery) 

28 วัดชมพู (ซุ้มประตูโขง เจดีย์) = Wat Chom Phu (chedi)

29 วัดเชตวัน (อุโบสถ เจดีย์) = Wat Chetawan (Ordination hall and chedi)

30 วัดแสนฝาง (วิหารเล็ก วิหารใหญ๋) = Wat Saen Fang (subsidiary wihan and main wihan)

31 วัดบุพพาราม (วิหารเล็ก) = Wat Buppharam (small wihan)

32 วัดช่างฆ้อง (หอไตร) = Wat Chang Khong (Tipitaka library)

33 วัดนันทาราม (วิหาร เจดีย์) =  Wat Nantharam (wihan and chedi)

34 วัดผาลาด (เจดีย์ พระพุทธรูปริมผา) = Wat Pha Lat (chedi and Lord Buddha statues at the cliff) 

35 วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม (อุโมงค์เจดีย์) = Wat Umong Suan Phutthatham (chedi with tunnel at the base)

36 วัดป่าแดง (วิหารต่อซุ้มจรนัม เจดีย์) = Wat Pa Daeng (

37 กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ = Royal Cemetery of Chiang Mai Rulers

38 แหล่งโบราณคดีดอยสุเทพ = Group of Archeological sites on Doi Suthep Mountain

39 เส้นทางเดินบูชาพระธาตุ = Pilgrimage route to Doi Suthep

3) กลุ่มมรดกที่แสดงถึงคุณค่าอันโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมล้านนา

Heritages of the Outstanding Values on Lanna Historic Arts and Architecture

40 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (วิหารลายคำ วิหารหลวง อุโบสถ หอไตร เจดีย์) = Wat Phra Sing Woramahawihan (main wihan, Wihan Lai Kham, ordination hall, Tipitaka library, stupa)

41 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (เจดีย์) = Wat Phra That Doi Suthep Ratchaworawihan (Stupa)

42 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (วิหารหลวง เจดีย์หลวง) = Wat Chedi Luang Worawihan (Main wihan, chedi) 

43 วัดสวนดอก (เจดีย์) = Wat Suan Dok (chedi)

44 วัดปราสาท (วิหารต่อซุ้มจรนัม) = Wat Prasat (wihan with tunnel to chedi)

45 วัดเชียงมั่น (วิหารหลวง อุโบสถ เจดีย์) = Wat Chiang Man (wihan, chedi) 

4) กลุ่มองค์ประกอบสำคัญที่เชื่อมต่อ

Associated Historic Elements within the Buffer Zone Area

1 วัดเจ็ดยอด = Wat Chet Yot (chedis, wihan)                                                                                                        

2 วัดโลกโมฬี (เจดีย์) = Wat Lok Moli (chedi)

3 วัดเชียงยืน (เจดีย์) = Wat Chiang Yuen (chedi)

4 วัดป่าเป้า (ลวดลายปูนปั้นที่วิหาร กุฏิ) = Wat Pa Pao (stucco work at wihan, Monastery)

5 วัดเกตุการาม (เจดีย์ วิหาร อุโบสถ) =  Wat Ketkaram (wihan, ordination Hall, chedi)

6 วัดอุปคุต (เจดีย์) = Wat Uppakhut (stupa, ordination hall)

7 วัดพระธาตุดอยคำ = Wat Phrathat Doi Kham

8 อนุสาวรีย์ข่วงสิงห์  = Khuang Sing monument 

9 อนุสาวรีย์ช้างเผือก = Chang Puek (white elephants) Monument 

10 หนองบัว = Lake Bua 

11 สะพานนวรัฐเก่า = The Old Nawarat Bridge  

12 ฝายพญาคำ = Phraya Kham Weir 

13 ถนนสายต้นยาง (ถนนสายเชียงใหม่ ลำพูน) = Gum Trees Road (Chiang Mai-Lamphun Road)