My Heritage 19. Feb 20

แผนที่และรายชื่อแหล่งมรดกเชียงใหม่

ตามเอกสารข้อเสนอขอขึ้นทะเบียนเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก
(ข้อมูล : กุมภาพันธ์ 2563)

  • พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ (Area of Property) 18.03 ตร.กม
  • พื้นที่กันชน  (Buffer Zone) 183.12 ตร.กม.

คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกเชียงใหม่
(Outstanding Universal Value)
1.คุณค่าด้านการวางผังเมือง
2.คุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีล้านนนา
3.คุณค่าด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา

รายชื่อแหล่งมรดเชียงใหม่ (Attributes)

1.กลุ่มแหล่งมรดกตามเกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรม ทั้งหมด 45 แหล่ง

1.1 กลุ่มแหล่งมรดกที่มีความสำคัญในรูปสัณฐานและการวางผังเมืองเดิม
Significant Heritages on Historic Town Morphology and Planning

(เกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรมข้อที่ 2 : คุณค่าด้านการวางผังเมือง)
1.ประตูช้างเผือก
2.ประตูท่าแพ
3.ประตูเชียงใหม่
4.ประตูสวนปรุง
5.ประตูสวนดอก
6.แจ่งศรีภูมิ
7.แจ่งกะต๊ำ
8.แจ่งกู่เฮือง
9.แจ่งหัวลิน
10.เสาอินทขิล ต้นยางและรูปปั้นกุมภัณฑ์
11.กำแพงเมืองชั้นในและคูเมือง
12.ข่วงหลวงเวียงแก้ว
13.กำแพงเมืองชั้นนอก (กำแพงดิน)
14.ป้อมหายยา
15.คลองแม่ข่า
16.ลำคูไหว
17.แนวกำแพงดินและคูเวียงเจ็ดลิน
18.แนวกำแพงดินและคูเวียงสวนดอก

1.2 กลุ่มแหล่งมรดกศาสนสถานและแหล่งโบราณคดีที่สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา
Group of Religious Buildings and Archeological Sites Reflecting Lanna Culture and Characteristics
(เกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรมข้อที่ 3 คุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีล้านนา)
19.วัดสะดือเมือง
20.วัดแสนเมืองมา (วัดหัวข่วง)
21.วัดดวงดี
22.วัดพันเตา
23.วัดเชษฐา
24.วัดช่างแต้ม
25.วัดพวกหงษ์
26.วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์
27.วัดทรายมูลเมือง
28.วัดชมพู
29.วัดเชตวัน
30.วัดแสนฝาง
31.วัดบุพพาราม
32.วัดช่างฆ้อง
33.วัดนันทาราม
34.วัดผาลาด
35.วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม
36.วัดป่าแดง
37.กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ
38.แหล่งโบราณคดีดอยสุเทพ
39.เส้นทางเดินบูชาพระธาตุ

1.3 กลุ่มแหล่งมรดกที่แสดงถึงคุณค่าอันโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา
(เกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรมข้อที่ 4 คุณค่าด้านงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา)
กลุ่มแหล่งมรดกที่แสดงออกถึงคุณค่าอันโดดเด่นในระดับสูง
Heritages of the Outstanding Values on Lanna Historic Art and Architecture
40.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
41.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
42.วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
43.วัดสวนดอก (บุปผาราม)
44.วัดเชียงมั่น
45.วัดปราสาท

2. กลุ่มองค์ประกอบสำคัญที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เมือง 13 แหล่ง

(แหล่งมรดกสำคัญระดับเมืองในพื้นที่กันชน-Buffer Zone)
1.วัดเจ็ดยอด
2.วัดโลกโมฬี
3.วัดเชียงยืน
4.วัดป่าเป้า
5.วัดเกตการาม
6.วัดอุปคุต
7.วัดพระธาตุดอยคำ
8.อนุสาวรีย์ข่วงสิงห์
9.อนุสาวรีย์ช้างเผือก
10.หนองบัว
11.สะพานนวรัฐเก่า (ขัวเหล็ก)
12.ฝายพญาคำ
13.ถนนสายต้นยาง