My Heritage 30. Aug 16

ตราสัญลักษณ์โครงการ

ความหมายของตราสัญลักษณ์โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1)
(โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก)

ตราสัญลักษณ์โครงการฯ จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพจำให้กับการดำเนินงานโครงการฯ โดยตราสัญลักษณ์ได้สื่อสารความสำคัญของตัวแทนคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ที่โดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Values-OUV) ตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) และพื้นที่ที่นำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นเขตมรดกโลก (Nomination Property)

สามเหลี่ยมสีทอง – เป็นตัวแทน วัดพระธาตุดอยสุเทพ และดอยสุเทพ-ปุย

สีเหลี่ยมสีน้ำตาล – เป็นตัวแทน พื้นที่เวียงเก่า (สีเหลี่ยมคูเมือง)
และการเชื่อมโยงคุณค่าระหว่างเมืองกับดอยสุเทพ-ปุย

วงกลมสีเทาขนาดเล็ก – เป็นตัวแทน มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน และ 
ชุมชนในเขตเมืองเก่า

เส้นโค้งสีฟ้า – เป็นตัวแทน แม่น้ำปิง และระบบน้ำในพื้นที่ตั้งเมือง

อักษรสีน้ำตาล – เป็นตัวแทน ชื่อโครงการ และสีน้ำตาลแทนความหมายของ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของคนเชียงใหม่