My Heritage 11. Mar 20

คำถามที่พบบ่อย: เขียนเอกสารยื่นมรดกโลกอย่างไร

บนเวทีการนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก คณะทำงานขับเคลื่อนฯ มีโอกาสได้ตอบข้อสงสัยของชาวเชียงใหม่เกี่ยวกับรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียน และเราได้คัดสรรคำถามที่พบบ่อยมาตอบกันผ่านช่องทางนี้ โดยหนึ่งในคำถามที่ว่าคือกระบวนการเขียนเอกสารเพื่อยื่นเสนอคณะกรรมการมรดกโลกมีที่มาอย่างไร รวมถึงความยากง่ายของการเขียนเอกสารนี้ ซึ่งเราได้ ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหนึ่งในที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ตอบคำถามนี้

ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล

เชียงใหม่เรามีแหล่งมรดกที่มีคุณค่าสำคัญระดับโลกเยอะเลย แต่ว่าเราจะต้องเขียนเอกสารให้กรรมการที่มาจากหลาย 10 ประเทศเข้าใจ ซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเชียงใหม่อยู่ตรงไหนของโลก โจทย์คือจะทำยังไงให้เขาเห็นว่าเชียงใหม่สำคัญ ดังนั้น Comparative Analysis เป็นสิ่งแรกที่จะทำให้คนที่ไม่รู้จักเชียงใหม่ได้เปรียบเทียบภาพกับเมืองอื่นๆ ของโลกว่า แหล่งที่อยู่บนรายการมรดกโลกเหมือนกันนี้มีความสำคัญอย่างไร

เราจึงอาศัยเลือกเมืองที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและได้รับการรับเลือกเป็นมรดกโลกแล้ว เช่น หลวงพระบาง ลี่เจียง ผิงเหยา หรือแคนดี้ ราชธานีแห่งสุดท้ายของศรีลังกา มาจัดทำเพื่อให้เห็นภาพของลักษณะมรดกของเมือง แล้วเมื่อเขาเห็นสภาพเมืองเบื้องต้นคล้ายๆ กัน เขาก็จะอยากรู้ว่าเชียงใหม่แตกต่างอย่างไร จุดนี้เองที่เราจะนำเสนอและเปรียบเทียบคุณค่ามรดกของเราให้เห็นความโดดเด่นและอัตลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้น” ดร.วรสิทธิ์ กล่าว

เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เมืองมรดกโลกลี่เจียง

ทั้งนี้ เอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก หรือ Nomination Dossier คือเอกสารที่เป็นทางการในการให้ข้อมูลถึงคุณค่าของแหล่งมรดกของประเทศผู้ยื่น โดยจะมีการศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) และข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value: OUV) ความครบถ้วนสมบรูณ์ (Integrity) และความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Authenticity) ความเป็นตัวแทน ความสมดุล และความน่าเชื่อถือของแหล่งมรดกโลก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานและเอกสารประกอบ ซึ่งปัจจุบัน คณะทำงานฯ ได้ทำเอกสารเสร็จแล้ว และได้ส่งไปทางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะมีการนำส่งไปยังระดับประเทศต่อไป ”