My Heritage 12. Mar 20

คำถามที่พบบ่อย: หน่วยงานราชการมีบทบาทอย่างไรกับการเป็นมรดกโลก?

บนเวทีการนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะทำงานขับเคลื่อนฯ มีโอกาสได้ตอบข้อสงสัยของชาวเชียงใหม่เกี่ยวกับรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียน และเราได้คัดสรรคำถามที่พบบ่อยมาตอบกันผ่านช่องทางนี้ โดยหนึ่งในนั้นคือคำถามถึงบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนเมืองสู่มรดกโลก

เราได้รับเกียรติจาก เฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตอบคำถามถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หนึ่งในแม่งานของการขับเคลื่อนเมืองอย่างเป็นทางการ

“หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คือจะดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์และพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สตรีและคนชรา รวมถึงด้านของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งนี้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งของเชียงใหม่ จึงเป็นหน้าที่ที่ อบจ. จะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว ชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม อีกทั้งเราก็มีธงอยู่แล้วว่าภายใน 10 ปีนี้ ต้องการที่จะผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองมรดกโลกให้ได้” เฉลิมศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ อจิรภาส์  ประดิษฐ์ นักวิจัยโครงการฯ ยังเสริมอีกว่า การขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไม่ใช่เรื่องของภาควิชาการและงานอนุรักษ์อย่างเดียว หากยังรวมถึงมิติของการมีส่วนร่วมกับชุมชน และการออกแบบกระบวนการจัดการ การกำหนดนโยบาย และการควบคุมกฎหมายของภาครัฐ

“ท้ายที่สุดแผนการจัดการที่มันจะเกิดขึ้น มันไม่ใช่แผนการจัดการที่กลับเข้าไปทำให้แหล่งมรดกตรงนั้นไปโตไปข้างหน้า แผนการจัดการคือการที่จะทำยังไงที่จะรักษาคุณค่าเหล่านั้นสืบทอดต่อไปในอนาคต” อจิรภาส์ กล่าว

ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ส่วนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ทัศนัย บูรณุปกรณ์ ทิ้งท้ายว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่เพียงมีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตและสาธารณูปโภคให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่เท่านั้น อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการเผยแพร่องค์ความรู้ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นออกไปในวงกว้าง โดยที่ผ่านมาทางเราได้ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากแขนง จัดเวทีเสวนาหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นอีกเรี่ยวแรงในการเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้ทิ้งไว้ให้

“เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมผสมผสานและเข้มข้นจนเป็นที่เชิดหน้าชูตาบนเวทีโลกได้อยู่แล้วครับ หากโจทย์สำคัญก็คือ กระบวนการจัดการให้สิ่งเหล่านี้ยังอยู่คู่ไปกับเมืองพร้อมๆ กับที่กระตุ้นให้คนรุ่นต่อมาตระหนักในคุณค่าต่างหาก ซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้พร้อม ส่วนทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะ ‘เตรียมเมือง’ ให้พร้อมเช่นกัน ทั้งจากเครื่องมืออย่างเทศบัญญัติฯ การดูแลรักษาความสะอาด การจัดการมลภาวะ ขนส่งมวลชน การรณรงค์ให้พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเป็นพื้นที่จักรยาน หรือด้านความปลอดภัยที่ทางเทศบาลได้เพิ่มกล้อง CCTV คอยสอดส่องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วเมือง” ทัศนัย กล่าว