CONTRIBUTORS

อจิรภาส์ ประดิษฐ์

สาวสวยและเท่คนนี้เป็นสถาปนิกและนักวิจัยอิสระ จบปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และปริญญาโท Urban and Rural Design จาก Queen’s University of Belfast สหราชอาณาจักร  เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด เติบโตและมองเห็นพร้อมกับเรียนรู้เชียงใหม่มาตั้งแต่จำความได้ มีความสนใจสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ชุมชน ผู้คน และ เมือง แต่ที่ชอบที่สุดคือการได้พัฒนาตนเองและองค์ความรู้ ผ่านการทำงานกับผู้รู้ด้านต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่