CONTRIBUTORS

ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์

ในฐานะ contributor จุดยืนของเราต่อ ‘เชียงใหม่มรดกโลก’ ผมไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ แต่ผมรักเชียงใหม่ ผมอยากเห็นเชียงใหม่เติบโตอย่างงดงามและไม่หลงลืมรากเหง้าของตัวเอง ในฐานะผู้เขียนคนหนึ่งในเว็บไซด์ เชียงใหม่เมืองมรดกโลก ผมอยากแชร์ประสบการณ์ที่ผมมี ผ่านการชมย่าน อ่านเมืองและสถาปัตยกรรม เพื่อให้เห็นถึงพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่เรายังสามารถรับรู้ได้จากเมือง ผู้คนและความมีชีวิตชีวาในเมือง