CONTRIBUTORS

กิติพร นิมิตบรรณสาร

ผ่านงานด้านสื่อสารการตลาด การจัดอีเว้นท์ งานประชาสัมพันธ์ รวมถึงงานแปลหนังและหนังสือ มีความสนใจหลากหลายตั้งแต่สิ่งละอันพันละน้อยกะร่อยกะหริบไปจนถึงความยิ่งใหญ่เป็นอนันตกาลของจักรวาล แต่กลับทำงานได้ครั้งละหนึ่งชิ้นแบบช้าๆ เดินทางไกลสม่ำเสมอและรักเชียงใหม่