เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
ABOUT CMWHI

เกี่ยวกับเชียงใหม่สู่มรดกโลก

เมืองเชียงใหม่ได้รับการพิจารณาขึ้นบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก และ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน

โดยมีเป้าประสงค์สำคัญ เพื่อดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และบริบทต่างๆ ของเมือง รวมถึงสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนและข้อกำหนดพื้นที่สำหรับพื้นที่มรดก สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกต่อคณะกรรมการองค์กรยูเนสโก

Contributors

Contact us