EVENT
6. Nov 19

Seminar session: Management and Conservation Plans 2019

Location:
ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
directions
Date:
6. - 8. Nov 19

ขอเชิญชาวเชียงใหม่ทุกท่านร่วมประชุมจัดทำ “แผนการอนุรักษ์ และพัฒนา แหล่งมรดกและคุณค่าเมืองเชียงใหม่-ดอยสุเทพฯ”
เพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก และใช้โอกาสครั้งนี้ในการระดมความคิด ความร่วมมือ สู่แผนการจัดการที่ออกแบบโดยคนเชียงใหม่ เพื่อเมืองเชียงใหม่-ดอยสุเทพฯ ที่เรารัก
📆
6 พ.ย. กลุ่มภาครัฐ
7 พ.ย. กลุ่มเอกชน
8 พ.ย. กลุ่มประชาชน

📌 เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันประชุม หรือลงทะเบียนออนไลน์ แยกตามกลุ่ม

ภาครัฐ = http://bit.ly/2JnaSFw

ภาคเอกชน = http://bit.ly/2oiRIcR

ภาคประชาชน = http://bit.ly/2JjZxGo